Facebook
Menu

Zavřeli jsme herny, návrat hazardu nedopustíme!

Koupaliště Lhotka žije! Zlepšíme služby pro návštěvníky.

Nedopustíme další zahušťování sídlišť!

Nové byty pro lidi! Ne investičním bytům a kancelářským ghettům!

Milí sousedé, níže vám předkládáme celý návrh programu pro příští 4 roky. Ukazujeme v něm, kudy by se měl život v naší městské části ubírat. Ale ještě víc nás zajímá, co si myslíte vy. V jaké Praze 4 chcete žít? Pošlete nám své náměty a nápady a pojďme společně udělat z Prahy 4 lepší místo k životu. Psát nám můžete sem. Nejlepší nápady zapracujeme do programu a zveřejníme! Sousedé sobě!

Volební program do zastupitelstva Městské části Praha 4 pro roky 2022–2026

Praha 4 sobě – sousedé a nezávislí

Samospráva a rodina jsou základními kameny společnosti. Pod ochranou státu zde sousedé tvoří místo k životu. Je hlavně na nás sousedech, jak to u nás v obci vypadá. K základu patří pocit bezpečí, dostupné školky a školy pro naše děti, dostupné bydlení a pracovní příležitosti pro dospělé a celé rodiny, zdravé životní prostředí, parky a rekreace a služby pro seniory a všechny, kdo potřebují pomoci. Radnice je místem setkávání a spolupráce mezi sousedy. 

Radnice otevřená sousedům

• budeme dál aktivně zvát sousedy k projednávání projektů v komisích a výborech, které jsme všem občanům zpřístupnili již ve volebním období 2014–2018

• k projednávání developerských záměrů přizveme zpět sousedy a budeme opět chránit zejména sídliště před svévolí developerů

• budeme podporovat vznik nových komunitních zahrad a organizování sousedských projektů, zajistíme pro ně dotační programy

• zlepšíme fungování participativního rozpočtu; o finančních prioritách radnice budou spolurozhodovat občané

• pomůžeme sousedům zvládnout dopady hospodářské krize

• v časopise Tučňák rozšíříme prostor pro praktické informace a pro podněty obyvatel

• změníme klima na úřadě – úředníci zde mají být pro občany

Dostupné bydlení a důstojný život od dětství po stáří

• zaměříme se na zkvalitnění a rozvoj bytového fondu, který radnice naší zásluhou přestala rozprodávat

• zajistíme opravu všech prázdných bytů, zisk z nájemného vrátíme do bytového fondu a nebudeme jím plýtvat na jiné účely, jak to dělá dosluhující vedení radnice

• dohlédneme, aby byly městské byty užívány pouze právoplatnými nájemci a ne k nelegálním pronájmům a Airbnb

• volné byty přidělíme podle transparentních pravidel lidem v bytové nouzi a zástupcům profesí potřebných k zajištění chodu města

• budeme pomáhat lidem v nouzi a navazovat v tom na úspěšné projekty, jako je stavba azylového domu Horáčkova pro matky s dětmi v tíživé životní situaci

• rodinám s dětmi v azylových domech a na ubytovnách zajistíme sociální byty

• jmenujeme nájemního asistenta, který bude podporovat nájemce sociálních bytů, spolupracovat se správcovskou firmou, sociálním odborem a neziskovými organizacemi

• navážeme spolupráci s majiteli bytů, kteří jsou ochotni pronajímat je lidem v bytové nouzi za podmínky, že budou mít garantovaný stabilní příjem, nájemcům poskytneme poradenství pro udržení bydlení

• přimějeme developery, aby část svých projektů vyčlenili na dostupné bydlení, tak jak jsme to prosazovali např. u přestavby areálu Nuselského pivovaru

• pěstounské rodiny podpoříme materiální pomocí i prostřednictvím vzdělávacích aktivit

• posílíme kapacity škol, sociálních a zdravotních zařízení i s podporou státních a evropských dotací

• zkvalitníme služby pro sociálně či zdravotně znevýhodněné sousedy; zaměříme se především na poskytování péče v jejich domácím prostředí

• budeme usilovat o bezbariérové prostředí, kde se cítí dobře rodiče s kočárkem, senioři i vozíčkáři

• transformujeme správcovskou firmu 4-Majetkovou, aby poskytovala občanům dostupné a kvalitní služby

• budeme hájit zájmy obyvatel prosazováním férových cen energií, vody a základních služeb 

Školka a škola v sousedství pro každé dítě

• zajistíme kapacitu pro všechny naše děti, postupně již od dvou let věku – školka, dětská skupina a škola opravdu pomáhá, když je dostupná a blízko

• navýšíme místa ve školkách zřizovaných městskou částí na základě poctivě aktualizovaných demografických dat, zavedením lesních školek a podporou dalších alternativních formátů

• podpoříme školy a školky při rozvoji kulturního a společenského života v Praze 4, v jejich roli přirozených center místních komunit – škola není jen prostor pro samotnou výuku

• zajistíme rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti a v době, kdy hlavní město jako zřizovatel středních škol nestíhá s kapacitou gymnázií, se zaměříme na naší městské části na kvalitu výuky na druhém stupni základních škol

• ve vzdělávacích programech budeme klást důraz na přípravu dětí pro život v měnícím se světě 21. století: rozvoj znalostí cizích jazyků, občanského minima a právního povědomí, počítačové gramotnosti, environmentální výchovy a podpory zdravého životního stylu

• podpoříme školské rady a rodičovská sdružení v aktivním vztahu s vedením škol

• budeme také klást důraz na jejich další sebevzdělávání a zvyšování kompetencí učitelů a ředitelů a podpoříme je administrativní a právní asistencí a pomocí s evropskými projekty

• budeme podporovat další vzdělávání, výměnu zkušeností a vzájemnou podporu učitelů a učitelek pro jejich další motivaci a prevenci syndromu vyhoření

• nastavíme nové programy na podporu talentovaných dětí i dětí ze znevýhodněného prostředí, včetně dostupnosti obědů pro potřebné

• budeme prosazovat asistenty ve školách, školní psychology a speciální pedagogy jako nutnou součástí moderního školství

• budeme rozvíjet dotační programy na podporu různých osvětových a kulturních programů realizovaných na základních a mateřských školách

• zkvalitníme podporu sousedských a kulturních akcí jako Zažít město jinak, Braník sobě či Festival bloumající veřejnosti a budeme pokračovat v pořádání kulturních, společenských i osvětových akcí pro děti i dospělé – festival Kaleidoskop, Den dětí, Den bez aut, soutěž Malí velcí spisovatelé

• investice do školních budov a vybavení nastavíme systematicky, důraz položíme i na úspory vody a energií a přiměřené investice do výukových laboratoří

• budeme dbát na kultivaci veřejných prostranství před školami

• pozornost budeme věnovat podpoře bezpečného prostředí na školách, volnočasových aktivit, prevenci šikany a dalších sociopatologických jevů

• přiblížíme časy výuky rytmům moderního života ve městě: školy vhodným způsobem nastaví začátek výuky

Konec hazardu a bezpečnější Praha 4

• nedovolíme návrat hazardu – zavřeli jsme herny i kasina a ve spolupráci s celní správou jsme zabránili vzniku černých heren

• na místě bývalých heren budeme nadále podporovat vznik nových obchodů a služeb pro místní obyvatele

• budeme podporovat sousedy i služby při zvelebování okolí našich domovů

• zajistíme více terénních pracovníků, policistů a správců oblastí v ulicích a parcích, aby dohlíželi na jejich čistotu a potírali drobnou kriminalitu

• budeme spolupracovat s neziskovým sektorem při prevenci negativních jevů spojených s dealerstvím a vandalismem

Doprava – metro D a nový most pro tramvaje a autobusy

• ohlídáme potřeby sousedů u nové výstavby kolem metra D – spolupracovali jsme s magistrátem na jeho výstavbě, snažili jsme se o zpracování územních studií v okolí nových stanic tak, aby nová výstavba brala ohledy na místní

• ohlídáme nové mosty – prosadili jsme Dvorecký most do Kublova jen pro tramvaje a autobusy, pěší a cyklisty

• nedopustíme navrhovaný Zlíchovský most přes Žluté lázně a Podolský most, které by přivedly další tisíce aut do ulic Prahy 4

• budeme požadovat vhodná opatření na Barrandovském mostě, Jižní spojce, magistrále i v dalších ulicích, kde jsou obyvatelé obtěžováni nadměrným hlukem a prašností

• zřídíme nové přechody pro větší bezpečnost našich obyvatel a další budeme požadovat po magistrátu

• zasadíme se o zklidnění Severojižní magistrály a omezení hluku pro obyvatele v jejím sousedství

• navážeme na realizaci projektů Bezpečné cesty do školy spolu s organizací Pěšky městem, BESIPem a magistrátem, které současné vedení Prahy 4 zastavilo

• upravíme dopravní režim tak, aby při parkování upřednostňoval místní obyvatele a zvyšoval bezpečnost provozu a chodců zaváděním zón 30 km/hod v rezidenčních ulicích nebo vytvářením pěších zón

• budeme prosazovat bezbariérovou MHD a bezpečnou cyklodopravu

• zvýšíme bezpečnost dětí v okolí škol; máme již připraveny studie pro školy Filosofská a Jitřní

Životní prostředí – koupaliště Lhotka žije!

• vylepšíme přírodní biotopové koupaliště Lhotka s cílem prodloužit koupací sezónu a zlepšit služby rekreantům

• ulice budeme skutečně uklízet, na výpomoc zaměstnáme osoby ohrožené bezdomovectvím

• obnovíme parky a městskou zeleň na základě participace se sousedy

• zásadně proměníme parky Na Jezerce, na Nedvědově náměstí, Na Fidlovačce

• zajistíme obnovu parku v Zápolí, kterou blokovalo dosluhující vedení radnice, i revitalizaci parku v okolí Kotěrovy vodárny; ten rovněž zpřístupníme veřejnosti

• budeme chránit všechny velké i drobné plochy zeleně v sídlištích i blokové zástavbě, miniparky, a zejména izolační zeleň podél magistrály, Jižní Spojky a Vídeňské

• budeme pokračovat v projektech na záchyt dešťové vody budováním retenčních nádrží v parcích a u škol

• ulice a prostranství budeme ochlazovat výsadbou stromů a zeleně, vytvářením fontán a vodních prvků a dalšími opatřeními na adaptaci na větší sucha a jiné projevy klimatických změn

• změníme systém správy zeleně tak, aby reagoval na klimatické změny, aby nedocházelo k vysychání trávníků a zvyšování prašnosti, budeme zakládat květnaté louky a bezúdržbové porosty všude, kde je to možné

• budeme podporovat instalaci solárních panelů na veřejných budovách, přimějeme developery, aby při výstavbě uplatňovali prvky modro-zelené architektury

• podpoříme umisťování kompostérů přímo v místě bydliště obyvatel Prahy 4 a v areálech škol a školek

• budeme podporovat a motivovat obyvatele Prahy 4 k péči a zájmu o své okolí v rámci akce Ukliďme Česko, soutěží o nejhezčí předzahrádku a podporou vzniku komunitních zahrad

• budeme řešit problémy spojené se světelným znečištěním, odstraníme velkoplošné reklamy

• zateplíme všechny veřejné budovy, dosáhneme tak energetických úspor a snížíme naši energetickou závislost

• podpoříme re-use centra pro opětovné použití výrobků, prodloužíme tak jejich životnost a preventivně omezíme vznik dalších odpadů 

Územní rozvoj – stojíme na straně sousedů

• nedopustíme zahušťování sídlišť a udržíme jejich veřejnou vybavenost, ochráníme urbanistický ráz historických čtvrtí – v minulém volebním období jsme s týmem odborníků zpracovali stovky připomínek k Metropolitnímu plánu

• při plánování územního rozvoje budeme prosazovat dohodu mezi urbanisty, developery a místními obyvateli

• prosadíme Zelený zip pro Spořilov, projekt zastřešení Spořilovské ulice s velkým parkem pro zlepšení života sousedů

• obnovíme a dotáhneme projekty, které dosluhující vedení zastavilo, a podle přání sousedů zrevitalizujeme další prostranství, která nabídnou více možností pro trávení volného času, odpočinek a společenské vyžití – máme na čem stavět, neboť na základě podnětů místních jsme nechali zpracovat generel veřejných prostranství a pořídili několik studií pro vylepšení náměstí, parků, předprostor škol i drobných plácků

• připravíme studie a územněplánovací dokumentaci pro přirozená centra a důležité veřejné prostory jednotlivých čtvrtí, využijeme též územní studii pro dolní Michli, kterou jsme nechali zpracovat na základě sociologického šetření – podle jejích požadavků už několik developerů snížilo kapacitu svých záměrů na polovinu a rozšířilo zelené plochy

• jako zástupce veřejnosti budeme dál hájit zájmy sousedů, které jsme v červnu společně s tisícovkami obyvatel otiskli do našich námitek k návrhu Metropolitního plánu – v nich se zasazujeme o zachování zeleně, snížení naddimenzované výstavby a rozvoj veřejných služeb a dostupného bydlení a zastavení silničních staveb, které přivádějí dopravu do klidných čtvrtí

• budeme usilovat o zpracování územních studií a regulačních plánů pro další území Prahy 4, zejména kolem stanice metra D

• budeme chránit zeleň a občanskou vybavenost, aby nemizela na úkor zástavby, a dál prosazovat, aby se developeři podíleli na tvorbě občanské vybavenosti (školy, školky, hřiště, služby pro seniory) a udržování i rozšiřování zeleně

• budeme nadále bojovat za ochranu stávající kvality bydlení včetně proslunění a osvětlení bytů hlavně na sídlištích

 

Zapojte se

Jméno a příjmení
E-mail
Čtvrť
Návrh či otázka

Podnět slouží pro interní potřeby Praha 4 sobě v souladu s GDPR. Může být zveřejněn na těchto stránkách včetně totožnosti toho, kdo jej podal. Vyhrazujeme si právo podnět odmítnout, znění redakčně upravit nebo krátit.

Odeslat